O spoločnosti

Advokátska kancelária advokáta Dávida Štefanku, Štefanka Partners poskytuje právne služby a právne poradenstvo už od roku 2010. Počas tejto doby sme poskytovali komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj poskytujeme právne služby významným spoločnostiam i jednotlivcom pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva a spoločenského života. Ako slovenskí právnici veľmi dobre poznáme potreby našich klientov ako aj špecifiká slovenského právneho prostredia.

Našim cieľom a základným poslaním je poskytovať klientom kvalitné, komplexné a efektívne právne služby a právne poradenstvo, pričom zohľadňujeme potreby konkrétneho klienta a jeho prípadu. Našou prednosťou je vysoká odborná úroveň, dôslednosť a individuálny prístup. Spoľahlivosť, diskrétnosť a flexibilita sú pre nás samozrejmosťou. Maximálna spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste.

Právne služby a právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, českom, anglickom a poľskom jazyku. V prípade potreby využívame služby externých prekladateľov s dlhodobými skúsenosťami.

Dávid Štefanka

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval stáž na právnom oddelení Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Od roku 2006 pôsobil ako právny asistent a neskôr ako právnik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (Slovak Business Agency). Koncipientsku prax vykonával v rokoch 2007 až 2010 v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii. Od roku 2010 poskytuje právne služby ako samostatný advokát, a to aj v anglickom a poľskom jazyku. Od roku 2020 bol členom disciplinárneho senátu Súdnej rady SR.

Občianske právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • riešenie právnych problémov súvisiacich s vysporiadaním podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (výživné, zverenie dieťaťa do výchovy)
 • dedičské právo vrátane spísania a úschovy závetu
 • ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
 • vecné práva – vlastnícke právo, vecné bremená, záložné právo
 • zodpovednostné vzťahy, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu
 • zodpovednosť za škodu na zdraví
 • zmluvné vzťahy k nehnuteľnostiam
 • spotrebiteľské vzťahy – ochrana spotrebiteľa, úprava obchodných podmienok
 • spisovanie žalôb a iných podaní
 • zastupovanie v konaniach pred súdom
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Trestné právo

 • zastupovanie podozrivých osôb v trestnom konaní
 • zastupovanie obvineného v celom trestnom konaní
 • účasť na vyšetrovacích úkonoch v celom prípravnom konaní
 • účasť na úkonoch súdu
 • návštevy obvinených vo väzbe
 • zastupovanie odsúdených v trestnom konaní (žiadosť o milosť, žiadosť o podmienečne prepustenie z výkonu trestu a iné)
 • vyhľadávanie dôkazov na účely obhajoby
 • zastupovanie poškodených pri uplatňovaní nároku na náhradu škody
 • zastupovanie poškodeného v prípravnom konaní a v konaní pred súdom
 • zastupovanie poškodených pri návrhoch na zaistenie majektu poškodených
 • výkon právoplatných rozhodnutí

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • riešenie právnych problémov vznikajúcich v súvislosti s obchodnými vzťahmi
 • právne poradenstvo v oblasti zmeniek
 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev
 • zmeny právnych foriem
 • likvidácie spoločností
 • prevod obchodného podielu, akcií
 • ohlásenie živnosti, zánik živnostenského oprávnenia
 • účasť na hospodárskej súťaži a verejné obstarávanie
 • zastupovanie pred obchodným registrom, živnostenským úradom
 • spisovanie žalôb a iných podaní
 • zastupovanie v konaniach pred súdom

Právo duševného vlastníctva

 • autorské právo
 • uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z porušenia autorského práva
 • uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z porušenia práv duševného vlastníctva
 • zastupovanie slovenských a zahraničných prihlasovateľov pred Úradom priemyselného vlastníctva SR vo veciach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označenia pôvodu výrobkov
 • zastupovanie slovenských prihlasovateľov v konaní o medzinárodnej prihláške vynálezu /úžitkového vzoru podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)
 • zastupovanie slovenských prihlasovateľov v konaní o medzinárodnej prihláške ochrannej známky podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokolu k tejto dohode (International registration)
 • zastupovanie prihlasovateľov pred OHIM v konaní o zápise známky spoločenstva (CTM)
 • vypracovanie licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti priemyselných

Verejné obstarávanie a obchodná verejná súťaž

 • konzultácie a poradenstvo vo verejnom obstarávaní
 • príprava optimálneho postupu a konceptu súťaže
 • príprava súťažných podkladov
 • návrh podmienok účasti, požiadaviek na uchádzačov, predzmluvných podmienok
 • príprava návrhov zmlúv
 • poradenstvo pri vyhodnocovaní ponúk
 • riešenie žiadosti o nápravu a námietok
 • vybavenie žiadostí o vysvetlenie
 • konzultácie v každej fáze verejného obstarávania, od zverejnenia predbežného oznámenia až po uzatvorenie zmluvy
 • zastupovanie v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie, vrátane opravných prostriedkov proti rozhodnutiam úradu
 • zastupovanie v konaniach proti Úradu pre verejné obstarávanie v rámci súdneho prieskumu správnych rozhodnutí
 • pre dodávateľov poskytujeme externé konzultácie a poradenstvo pri príprave a kontrole žiadosti o účasť, ponuky, riešenia alebo návrhu
 • poradenstvo pre dodávateľov v špecifických otázkach týkajúcich sa verejného obstarávania
 • príprava námietok vo verejnom obstarávaní

Rodinné právo

 • rozvod manželstva
 • zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti
 • určenie, zvýšenie a zníženie výživného
 • úprava styku s maloletým dieťaťom
 • určenie a zapretie otcovstva k maloletému dieťaťu
 • nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa a pod.

Právo nehnuteľností

 • vypracovanie zmlúv k nehnuteľnostiam a súvisiaci právny servis
 • vysporiadanie spoluvlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa nehnuteľností
 • právna analýza a právne stanoviská k zmluvám o prevode nehnuteľností
 • právne poradenstvo realitným kanceláriám
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Konkurzy a reštrukturalizácie

 • zastupovanie dlžníka pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, pri podávaní návrhu na reštrukturalizáciu
 • zastupovanie veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • zastupovanie konkurzných správcov
 • incidenčné žaloby

Správne právo

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva
 • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, živnostenskom konaní, daňovom konaní, banskom konaní
 • zastupovanie v konaní o správnych deliktoch
 • zastupovanie v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku
 • opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • zastupovanie obvinených i poškodených v konaní o priestupkoch
 • zastupovanie pri priestupkoch v oblasti dopravy

Pracovné právo

 • riešenie právnych problémov vyplývajúcich z pracovného pomeru
 • vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
 • príprava vnútro firemných predpisov
 • zastupovanie odborov
 • právne poradenstvo pri kolektívnom vyjednávaní
 • zastupovanie v sporoch vzniknutých v súvislosti s pracovným pomerom
 • povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci
 • zastupovanie zamestnávateľov aj zamestnancov v sporoch vzniknutých z pracovných úrazov

Ústavné právo

 • právne poradenstvo pri porušení ústavných práv
 • právne poradenstvo pri diskriminácii
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti a zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Medzinárodné právo

 • právne služby a právne poradenstvo ohľadne právnych vzťahov s cudzím prvkom
 • kolízne právo (určovanie rozhodujúceho práva pre právne vzťahy s cudzím prvkom)
 • rodinné právo s cudzím prvkom (cezhraničné rozvody a iné)
 • zmluvné vzťahy s cudzím prvkom (účastník zmluvného vzťahu je cudzím štátnym príslušníkom, miesto plnenia je v cudzine a iné)
 • cezhraničné súdne konania
 • medzinárodné arbitráže a rozhodcovské konania

Aktuality